Reglement voor huurders

 Gebruikersreglement Gemeenschapshuis Pastoorshof Lomm

1 Januari 2014

 

Huur Gebouw, Faciliteiten en Horeca


 

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

  1. Stichting: Exploitant Pastoorshof, Stichting “Jeugd- en Verenigingsbelangen” Lomm
  2. Bestuur: de leden van de Stichting volgens de statuten bepaald
  3. Lokaliteit: Gemeenschapshuis Pastoorshof
  4. Verhuur: Zowel mogelijk op contractbasis als op incidentele basis
  5. Barvrijwilliger: een persoon die een instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd en op verzoek van het bestuur barwerkzaamheden in het clubgebouw uitvoert

Artikel 2

Van de lokaliteit mag alleen gebruik worden gemaakt onder leiding van personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De huurder is aansprakelijk voor de naleving van de voorwaarden waaronder de lokaliteit is verhuurd.

Artikel 3

De huurder dient te allen tijde de leden van het bestuur, of de door het bestuur aangewezen perso(o)n(en) tot de lokaliteit toe te laten.

Artikel 4

De huurder mag zonder toestemming van het bestuur de lokaliteit niet aan derden

onderverhuren of in gebruik afstaan. Zonder toestemming mogen geen toestellen of

voorwerpen uit het gebouw worden verwijderd. De huurder dient zich te houden aan

aanwijzingen van de beheerder, het bestuur of de door het bestuur aangewezen

perso(o)n(en).

Indien het bestuur toestemming heeft verleend tot het plaatsen van voorwerpen in

de lokaliteit, aanvaardt het daarvoor geen aansprakelijkheid.

Het onnodig betreden van andere lokaliteiten dan die, welke in de huurovereenkomst zijn genoemd of van gangen, welke niet naar het verhuurde lokaal voeren, is niet toegestaan.

Uitgezonderd is de foyer, die voor de huurder vrij toegankelijk is, wanneer de beheerder aanwezig is.

Artikel 5

Het is niet geoorloofd om zonder toestemming van het bestuur materialen, die geen eigendom van de stichting zijn, in de lokaliteiten op te slaan.

Artikel 6

Roken is niet toegestaan in het gemeenschapshuis. De huurder dient er over te waken dat het rookverbod wordt nageleefd.

Artikel 7

Gymnastiektoestellen en -materialen, welke eigendommen zijn van de gemeente, mogen alleen gebruikt worden met toestemming van het bestuur, door het bestuur aangewezen perso(o)n(en) en de directeur of deelteamleider van basisschool 't Kapelke.

Artikel 8

Indien door de huurder extra technische faciliteiten worden gehuurd, zoals licht- en geluidsinstallaties en projectieapparatuur, dient deze een verantwoordelijk persoon aan te wijzen die met de installatie en bediening van betreffende apparatuur bekend is. Voor de grote lichtinstallatie geldt: Deze mag alleen worden geïnstalleerd cq. in gebruik genomen te worden onder toezicht van de beheerder, iemand van het bestuur of een door het bestuur aangewezen persoon. Verwijtbare schade ontstaan aan technische apparatuur is voor rekening van de huurder.

Artikel 9

Indien er meubilair nodig is voor een activiteit dient dit in samenspraak met de beheerder(ster) te geschieden. De huurder dient dit zelf op te stellen. Na afloop van de activiteit dient het extra meubilair weer opgeslagen te worden op de oorspronkelijke plek, tenzij door beheerder anders aangegeven. In elke ruimte is een plattegrond beschikbaar met daarin aangeven waar, hoe en in welke hoeveelheden meubilair dient te worden geplaatst cq. opgeslagen. Bij het gehuurd gebruik van de bar dienen alle materialen, inclusief glazen etc. na afloop van de activiteit gereinigd te worden alvorens deze worden opgeborgen.

Artikel 10

Het openen en sluiten van het gebouw en de bediening van de verwarming is uitsluitend aan de beheerder of een daarvoor door het bestuur aan te wijzen persoon voorbehouden. De huurder houdt zich aan de tijden welke in de huurovereenkomst van de lokaliteit zijn aangegeven. Bij niet naleving daarvan kan de huurprijs door het bestuur worden aangepast.

Artikel 11

Voor en na het gebruik van grote activiteiten (zoals Carnaval, kermis, bals etc.) dienen de lokaliteiten door een verantwoordelijke persoon van de huurder samen met de beheerder(ster) gecontroleerd te worden aan de hand van een checklijst.

Artikel 12

Alle lokaliteiten dienen na gebruik schoon opgeleverd te worden. Voor huur inclusief Horeca voorziening geld dat:

Gebruikt servies en textiel dient weer schoon opgeleverd te worden. Voor servies kan men gebruik maken van de vaatwasmachine. Textiel (handdoeken, schorten etc.) dient door de huurder schoon te worden ingeleverd. De opgeleverde lokalen, materialen en middelen moeten de goedkeuring van de beheerder kunnen wegdragen. E.e.a. wordt door middel van een checklijst gecontroleerd.

Artikel 13

De huurder mag in het gebouw geen dranken, snoep en etenswaren in voorraad hebben, verstrekken, verkopen of doen verkopen, tenzij deze via de stichting zijn ingekocht, of hiervoor toestemming is verleend.

Artikel 14

Het is niet toegestaan rijwielen, bromfietsen en motorrijwielen in het gebouw te plaatsen. Het is verboden zich in en rond het gebouw zodanig te gedragen, dat anderen daarmee overlast wordt aangedaan

Artikel 15

Indien de huurder van de incidenteel gehuurde lokaliteit geen gebruik kan maken, dient hij dit tenminste 48 uur voor aanvang door te geven aan de beheerder. Indien geen of te late afmelding is ontvangen is de volle huurprijs verschuldigd.

Artikel 16

Het bestuur zal ieder jaar een nieuwe tarieflijst opstellen en aan de huurders bekendmaken. Een tarievenaanpassing wordt rond de jaarwisseling via de website kenbaar gemaakt. De nieuwe huur is dan verschuldigd per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

Artikel 17

De verschuldigde huur dient als volgt te worden voldaan:

  • voor incidentele huur: contant of door overmaking van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van de Stichting, nadat van de administrateur een nota is ontvangen.
  • voor contractuele huur: op de wijze zoals in het huurcontract is overeengekomen.

Artikel 18

Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde. Tijdens de uren waarop de lokaliteit is verhuurd, is de huurder aansprakelijk voor alle schade, welke aan het gehuurde ontstaat. Schade dient door de huurder meteen ter kennis van de beheerder, het bestuur of de door het bestuur aangewezen perso(o)n(en) te worden gesteld.

Artikel 19

De stichting noch het bestuur is aansprakelijk voor vermissing van eigendommen van huurders of gebruikers. De materialen, middelen etc, welke eigendom zijn van huurder zijn niet verzekerd tegen brandschade, diefstal, vermissing of andere calamiteiten.

Artikel 20

Huurders en gebruikers dienen zich ten alle tijden te houden aan de door de gemeente Venlo en de Brandweer opgestelde gebruiksvergunning. Deze kan ingezien worden op:

http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd7

Artikel 21

Huurders en gebruikers dienen zich ten alle tijden te houden aan de Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Artikel 22

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.